Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA

Obowiązuje od 2023-09-30

Podmiotem prawnym realizującym usługi pod nazwą Szkoła Narciarska i Snowboardowe STRAMA jest :
STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. , ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane, NIP 7361737323, Regon 389743998

Przed dokonaniem zakupu szkolenia prywatnego, grupowego i/lub kursu w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA wszyscy Klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych).
Wykupienie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

SŁOWNICZEK

SZKOŁA NARCIARSKA – organizacja prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę instruktorską świadczącą usługi edukacyjne / szkoleniowe

SZKOLENIE – zajęcia prowadzone przez instruktorów - indywidualne lub grupowe

INSTRUKTOR – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń

KURSANT – osoba zgłaszająca się do szkoły z chęcią nauki lub doskonalenia jazdy na nartach i/lub snowboardzie

STOK NARCIARSKI – oznaczona trasa, odpowiednio przygotowana i zabezpieczona, przeznaczona do zjazdów narciarskich

PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);

ZAMÓWIENIE – rezerwacja składana w systemie rezerwacyjnym serwisu Tripsomnia

UŻYTKOWNIK – osoba składająca zamówienie szkolenia poprzez serwis Tripsomnia

KLIENT – osoba składająca rezerwację

 

SZKOLENIA STACJONARNE – NOSAL ZAKOPANE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEKCJI PRYWATNYCH, GRUPOWYCH i KURSÓW

 1. Szkoła zatrudnia tylko wykwalifikowanych instruktorów posiadających ważne uprawnienia szkoleniowe narciarskie lub snowboardowe
 2. Rezerwacji lekcji/kursu można dokonać osobiście, telefonicznie: 18 20 116 46, 18 20 114 41 (bieżące terminy) lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (lekcje indywidualne), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kursy) lub poprzez stronę www.strama-szkola.pl (kursy)
 3. Kursanci spotykają się z instruktorem przed budynkiem Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA ul. Balzera 28
 4. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego
 5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.
 6. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask oraz karnet na wyciąg. Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.
 7. Przed przystąpieniem do lekcji kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 8. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zgubiony lub zniszczony.
 9. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Zdarza się, że podczas szkoleń wykonywane są fotografie indywidualne i grupowe. Zdjęcia te mogą zostać umieszczone na naszej stronie internetowej i/lub FB. W przypadku braku zgody na fotografowanie należy zgłosić ten fakt w biurze szkoły lub instruktorowi
 11. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL i Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA szkoła nie odpowiada
 12. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) podczas lekcji z instruktorem musi być zgłoszony do biura Szkoły STRAMA niezwłocznie po jego wydarzeniu. W przypadku braku powiadomienia o zdarzeniu, szkoła może podważyć jego autentyczność.
 13. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania kursantom - w tym również osobom małoletnim - odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego kursanta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez kursanta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - LEKCJE PRYWATNE I GRUPOWE

 1. Zarezerwowaną lekcję prywatną i/lub grupową należy opłacić najpóźniej na 2 godziny przed jej rozpoczęciem. Po upływie tego czasu lekcja nieopłacona automatycznie zostanie anulowana z systemu i może się zdarzyć, że ponowna rezerwacja - w przypadku pojawienia się kursanta po wyznaczonym czasie - nie będzie możliwa. W przypadku rezerwacji mailowych oraz korzystania z wybranego pakietu promocyjnego (5h lub 10h) opłata pobierana jest z góry (100% wartości szkolenia).
 2. Lekcje odbywające się o godzinie 9 i 10 rano należy opłacić najpóźniej dzień przed ich rozpoczęciem, w godzinach pracy szkoły. Lekcje nieopłacone zostaną anulowane.
 3. Lekcje grupowe w przypadku niskiej frekwencji mogą zostać odwołane, a w ich miejsce zaproponowane zostaną lekcje prywatne (za dopłatą). O zmianie kursant zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 4. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 5. W razie wypadku/choroby podstawą do zwrotu za opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji należy przekazać osobiście lub telefonicznie na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Lekcje odbywające się o godzinie 9 i 10 rano należy anulować w dniu poprzedzającym szkolenie (w godzinach pracy szkoły).
 6. Zmiana terminu lekcji jest możliwa minimum 2 godziny przed jej rozpoczęciem i musi zostać zgłoszona osobiście w biurze szkoły lub telefonicznie. Zmiana terminu lekcji odbywających się o godzinie 9 i 10 rano musi zostać zgłoszona w dniu poprzedzającym szkolenie.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.
 8. Pakiet promocyjny obowiązuje tylko w danym sezonie narciarskim. Lekcje niewykorzystane przepadają, a wpłacone środki nie przechodzą na kolejny sezon i nie podlegają zwrotowi.
 9. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zostanie on, w miarę możliwości, zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone.
 10. Lekcja trwa 55 minut i rozpoczyna się i kończy przed budynkiem szkoły.
 11. Kursant, którego lekcje odbywają się poza Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal jest zobowiązany do opłacenia karnetu instruktora oraz pokrycia kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy przy budynku Szkoły STRAMA.
 12. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, Kursantowi nie przysługują żadne roszczenia względem szkoły i instruktora.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - KURSY 2, 3, 4, 5, 6 – DNIOWE NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji kursu obowiązuje wpłata opłaty rezerwacyjnej za każdą zapisaną osobę. Wysokość opłaty zależy od rodzaju wybranego kursu. Płatność opłaty rezerwacyjnej następuje automatycznie przy dokonywaniu rezerwacji online lub w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji drogą mailową (przez system PayU lub wpłatę na konto). Rezerwacje nieopłacone w terminie będą anulowane.

  Wpłata pełnej opłaty za kurs przed jego rozpoczęciem jest możliwa tylko w przypadku braku wcześniejszej rezerwacji  – w miarę wolnych miejsc. 

 2. Zniżkę przysługującą z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny lub z tytułu bycia gościem podmiotu partnerskiego, należy zgłosić przed dokonaniem płatności. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do jej otrzymania. W przypadku niezgłoszenia przysługującej zniżki przy dokonywaniu płatności, nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy.

 3. Zwrot kwoty wpłaconej za kurs – pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 30zł/os – jest możliwy:

 4. - bez podania przyczyny na 72 godziny przed rozpoczęciem kursu
  - za okazaniem zaświadczenia lekarskiego na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem kursu
 5. Zwrot opłaty jest także możliwy w każdym momencie trwania kursu w przypadku choroby (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego) w kwocie pomniejszonej o wykorzystane dni.
 6. W trakcie trwania kursu dzieci otrzymują koszulkę z numerem, która identyfikuje dziecko i przypisuje je do odpowiedniej grupy szkoleniowej. Kursant ma obowiązek nosić koszulkę w każdy dzień trwania kursu. W przypadku zgubienia koszulki rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 50zł - jest to koszt nowej koszulki.
 7. Odbiór koszulki oraz dokonanie wszelkich czynności organizacyjnych jak np. zakup karnetu, wypożyczenie sprzętu możliwe są na dzień przed rozpoczęciem kursu, lub w dniu kursu, od godziny 09:00

PROMOCJA "PAKIET 5 GODZIN" ORAZ "PAKIET 10 GODZIN"

 1. 1 godzina lekcyjna = 55 minut.
 2. Zakupiony pakiet należy wykorzystać w sezonie, w którym został on wykupiony
 3. Lekcje nie muszą być prowadzone jedna po drugiej.
 4. W związku z ograniczoną ilością wolnych godzin szkoleniowych (lekcje prywatne), rezerwacji wykupionych zajęć należy dokonać z wyprzedzeniem.
 5. Rezygnację z zajęć lub zmianę ich godziny należy zgłosić najpóźniej na 2h godziny przed zarezerwowaną lekcją. W przypadku lekcji odbywających się o godzinie 9 i 10 rano obowiązuje jednodniowe wyprzedzenie.
 6. Zwrot pakietu lub jego niewykorzystanej części, jest możliwy tylko w wymienionych przypadkach:
  - kontuzja poświadczona zaświadczeniem lekarskim
  - za zgodą instruktora Szkoły STRAMA kiedy dziecko nie jest gotowe fizycznie i psychicznie aby korzystać ze szkolenia – dotyczy  dzieci do 5 lat (narty), do 7 lat (snowboard)
 7. Poza wymienionymi wyżej przypadkami zakupiony pakiet nie podlega zwrotowi
 8. Z pakietu może korzystać jedna osoba na którą pakiet został zakupiony
 9. Wszelkie reklamacje i roszczenia należy zgłaszać pisemnie na adres: Strama Sport i Turystyka Sp. z o.o. , ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REZERWACJE I ANULACJE

 1. Rezerwacji lekcji/kursu/szkolenia można dokonać osobiście, telefonicznie: 182011646, 182011441 (bieżące terminy) lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (lekcje indywidualne), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kursy) lub poprzez stronę www.strama-szkola.pl (kursy)
 2. Anulacji lekcji/kursu/szkolenia można dokonać osobiście lub telefonicznie: 182011646, 182011441 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (lekcje indywidualne), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kursy). Mail powinien być zatytułowany „Anulacja lekcji/kursu + data szkolenia”. Maile odczytywane są w godzinach pracy biura rezerwacji online (9.00-17.00/18.00)

PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać: przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji, gotówką lub kartą w recepcji szkoły narciarskiej i snowboardowej, poprzez system płatności PayU , telefonicznie - BLIK.

REGULAMIN PŁATNOŚCI elektronicznych PayU – linki do płatności

 1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, PayU świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania płatności dla STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o., ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane
 2. Warunkiem świadczenia usługi jest:
  - zapoznanie się z Regulaminem płatności PayU oraz akceptacja jego postanowień – dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacja regulaminu
  - przekazanie prawidłowych danych
  - przyjęcie do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz praw przysługujących na podstawie RODO i przepisów krajowych
 3. Korzystanie z usługi jest dobrowolne i bezpłatne

REZERWACJE PRZEZ STRONĘ WWW.STRAMA-SZKOLA.PL

 1. Rezerwacja on-line kursów dostępnych na stronie www odbywa się poprzez platformę rezerwacyjną / serwis Tripsomnia
 2. Wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za przeprowadzenie szkoleń wynikające z zawieranej umowy ponosi Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA
 3. Tripsomnia umożliwia zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcami na warunkach wskazanych w Ogłoszeniu i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia Serwisu. Tripsomnia nie będąc stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcami, nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez Usługodawców obowiązków z nich wynikających, w tym w szczególności dotyczących jakości usług objętych Ofertą i Umową rezerwacyjną. Usługodawca, w tym przypadku Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA, ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom najwyższej jakości usług objętych Ofertą i zawartymi z Użytkownikami umowami, w szczególności Umowami rezerwacyjnymi. Regulamin nie stanowi treści umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Tripsomnia wyłącznie udostępnia Usługodawcom Serwis oraz jego poszczególne funkcjonalności, Tripsomnia nie ponosi odpowiedzialności za zakres i jakość usług zawartych w Ofercie i/lub objętych umową Rezerwacji, w tym za skutki korzystania przez Użytkowników z takich usług.
 4. Do korzystania z Usługi rezerwacji konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji
 5. Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:
  a- wybór usługi / produktu, w oparciu o podane w Systemie dane i informacje, w szczególności dostępność i cenę rezerwacji. Podane w Systemie ceny są cenami brutto
  b- wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji - w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu - w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej
  c- dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki
 6. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy Rezerwacji dotyczącej wybranej przez niego opcji Oferty, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie umowy Rezerwacji następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu.
 7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej Rezerwacji następuje w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres Użytkownika, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Usługodawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający Rezerwację wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 8. Realizacja umowy Rezerwacji odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez Usługodawcę i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny, na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomość obejmującą potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami płatności oraz zasadami jej zmiany bądź anulowania. Z momentem wysłania potwierdzenia, umowę rezerwacji uważa się za zawartą.

REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZY ZAWIERANIU UMÓW ON-LINE W SERWISIE TRIPSOMNIA

 1. Operatorem płatności online jest Firma Stripe Payments Europe, Ltd zintegrowany z metodami płatności: Karty płatnicze , Przelewy24, Blik
 2. Ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT). Każdorazowo wraz z ceną wskazana jest waluta, w jakiej jest ona wyrażona.
 3. Łączna cena Oferty obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia, przesłanym Użytkownikowi przed wysłaniem Zamówienia przez Użytkownika do Usługodawcy.
 4. Użytkownik dokonuje płatności ceny wskazanej w Ofercie na rzecz Usługodawcy w sposób wskazany w Zamówieniu. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą następuje w momencie zapłaty przez Użytkownika łącznej ceny lub Przedpłaty wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji Usługi przez Usługodawcę, chyba, że płatność całkowitej ceny następuje w momencie realizacji umowy zawartej z Usługodawcą wówczas zawarcie następuję z tą chwilą. W przypadku braku opłacenia lub nie otrzymania potwierdzenia rezerwacji, nie dochodzi do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 5. Użytkownik zobowiązany jest uiścić kwotę określoną w Zamówieniu w terminie wskazanym w umowie Rezerwacji.
 6. Przedpłata uiszczana jest pod warunkiem rozwiązującym, którym jest brak zawarcia umowy Rezerwacji. Jeżeli umowa Rezerwacji nie zostanie zawarta, Przedpłata zwracana jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności zwrotu Przedpłaty do Użytkownika.
 7. Stworzenie i wysłanie Zamówienia jest odpłatną Usługą, chyba że Tripsomnia wskaże przy danym Zamówieniu, iż jego utworzenie jest bezpłatne. O konieczności uiszczenia Opłaty oraz o jej wysokości Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany przed wysłaniem. Zamówienia do Usługodawcy. Opłaty uiszczane są w formie płatności elektronicznej.
 8. Przez płatność elektroniczną rozumie się płatność dokonywaną za pośrednictwem systemu internetowego dostarczanego przez operatora zewnętrznego: Stripe z siedzibą główną w San Francisco, CA, United States, 510 Townsend St, San Francisco.
 9. Brak dostępności miejsc w serwisie oznacza brak wolnych miejsc na wybrany kurs/szkolenie
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości anulacji i zwrotu kosztów określają informacje szczegółowe („warunki” stanowiące integralną część oferty)
 11. Wszelkie reklamacje i roszczenia należy zgłaszać pisemnie na adres: Strama Sport i Turystyka Sp. z o.o. , ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAGRANICZNE WYJAZDY NARCIARSKIE

REZERWACJE

 1. Zapytanie ofertowe należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dokonać rezerwacji wstępnej poprzez link umieszony na stronie www
 2. Po zaakceptowaniu przez klienta oferty oraz poprawności danych, STRAMA przygotuje i prześle umowę oferując przy tym zakup dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji 100% Signal Iduna
 3. Zawarcie umowy: podpisem na umowie jest potwierdzenie w treści maila zwrotnego po przesłaniu przez STRAMA umowy wraz z warunkami

PŁATNOŚCI

 1. Zaliczkę w EURO lub PLN od osoby lub całość należności należy wpłacić 2 dni od złożenia rezerwacji. Wplata zaliczki potwierdza ważność rezerwacji. Zaliczkę w PLN można wpłacić bezpośrednio na konto lub korzystając z linku do płatności generowanego w dniu rezerwacji. Płatność € możliwa jest tylko bezpośrednio na konto €.
 2. W przypadku wpłaty zaliczki, dopłaty do pełnej kwoty należy dokonać w terminie zgodnym z umową.
 3. OFERTA FIRST MINUTE obwiązuje zgodnie z terminami podanymi na umowie.

  Strama Sport i Turystyka Sp. z o.o., ul Balzera 19A, 34-500 Zakopane
  Konto dla płatności w EURO
  BNP Paribas  o/Zakopane:       
  29 1600 1042 0002 0141 9804 5024
  IBAN: PL 29 1600 1042 0002 0141 9804 5024
  SWIFT: PPABPLP1ZK1

  Konto dla płatności w PLN:
  BNP Paribas  o/Zakopane:         
  68  1600 1042 0002 0141 9804 5001

WARUNKI I KOSZTY REZYGNACJI

 1. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez biuro STRAMA kwoty stanowiącej równowartość poniesionych kosztów:
  - do 30 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 50 € lub 260 zł/ os.
  - 29 do 14 dni przed datą wyjazdu –  30% ceny imprezy
  - 13 do 3 dni i mniej przed datą wyjazdu –  80 % ceny imprezy
  - 2 dni i mniej przed datą wyjazdu –  100 % ceny imprezy pomniejszonej o cenę skipassu.
  Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje, a zakwaterowana była w pokoju dwuosobowym,  druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty dodatkowej za pokój jednoosobowy. Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiązany jest poinformować STRAMA na piśmie. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmianie uczestnika, Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej na podany adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UBEZPIECZENIE jakim objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu

 1. Na mocy, zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY, umowy generalnej na terenie EUROPY ubezpieczenia nr 201030 z dnia 15.05.2012 oraz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nr 204662 z dnia 01.06.2015 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY na terenie Europy obejmują: Wariant STANDARD, przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia i assistance (w tym ratownictwo) oraz pomoc i ochrona prawna (KL), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), trwały uszczerbek na zdrowiu (NWI), śmierć (NSW). Za koszty leczenia uważa się powstałe za granicą Rzeczypospolitej Polskiej i krajem stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca wydatki określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Signal Iduna

 2. KWOTY UBEZPIECZENIA Signal Iduna, Wariant III - ZIMA + *SZ +OC, KL-20 000€, KR-5 000€
  (podlimit KL), NWI 15 000zł, NWS 15 000zł, OC 10 000€, BP 1 000zł
  * Sporty zimowe (SZ)- rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych. W przypadku chorób przewlekłych, aby ubezpieczenie zostało stosownie zawarte należy zgłosić tą informację organizatorowi. Dodatkowa opłata/kalkulacja w przypadku CP
  * Choroba przewlekła (kod CP) – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki, leczona jest w sposób stały lub okresowy. CP to rozszerzenie zakresu i możliwości rezygnacji w związku z zaostrzeniem chorób przewlekłych stwierdzonych przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.
 3. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ 100%. DODATKOWO istnieje możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY 100%. OFERTA UBEZPIECZENIA KALKULOWANA JEST PRZY TWORZENIU KONKRETNEJ OFERTY WYJAZDU.
  RG 100% = 3,2% wartości imprezy, RG 100% + CP = 4,2% wartości imprezy.
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI
 
 1. Poprzez rejestrację na stronie internetowej http://strama-szkola.pl, zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły STRAMA oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Szkołę STRAMA. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Poprzez dokonanie rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły STRAMA celem otrzymywania informacji handlowych oraz w celach marketingowych szkoły.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kursanci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane. Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa Państwa spraw i rezerwacji. Pełna informacja Administratora Danych Osobowych znajduje się: https://strama.turystyka.pl/informacje/o-firmie-strama/polityka-prywatnosci.html
 5. Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2023 r.